• زمان نگهداری ۱۲ ماه

  • دمای نگهداری ۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد

  • وزن ۱۵۰۰ سی سی

  • تعداد در هر جعبه ۶ عدد

  • زمان نگهداری ۱۲ ماه

  • دمای نگهداری ۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد

  • وزن ۵۰۰ سی سی

  • تعداد در هر جعبه ۲۰ عدد